Hírek

Közmeghallgatás értesítés

jó közmeghallgatás értesítés

Pályázati felhívás

Gulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhely:4842 Gulács, Rákóczi utca 12) nyilvános pályázat keretében az alábbi hirdetményt teszi közzé

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK, VÍZILÉTESÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

TÁJÉKOZTATÓ

KUTAK, VÍZILÉTESÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Lakosság!

Az engedély nélkül létesített vízilétesítmények fennmaradási engedélyeztetéséről a közelmúltban több jogszabályváltozás, alkotmánybírósági döntés, ezeket követően pedig számos hír és álhír jelent meg a médiában és más fórumokon. Az Országgyűlés előtt jelenleg is (T/2930. számú törvényjavaslat) módosító indítvány van folyamatban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) kapcsán. A törvénymódosítás a bírságmentes moratórium időszakát 2020. december 31-ig tervezi meghosszabbítani, azonban ez még egy el nem fogadott törvényjavaslat.

A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezésekről – röviden – tájékoztatom Önöket:

Minden 2018. január 1-ét megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítményt fennmaradási engedélyezését kell kérni, ilyen vízilétesítmények nem csak a fúrt kutak, hanem az ásott kutak, a vert kutak, stb. is, minden olyan „létesítmény”, amely alkalmas a felszín alatti vizek kivételére. A jelenleg hatályos Vgtv. 29. § (7) bekezdése szerint: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és

b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

A vízgazdálkodási bírság természetes személyek esetén nem haladhatja meg a 300.000 Ft-ot (Vgtv. 29. § (4) bekezdés).

A fennmaradási engedélyeztetés szempontjából nincs jelentősége, hogy a vízilétesítményt (fúrt kutat, ásott kutat, stb.) a tulajdonos használja vagy sem. A kút mélysége csupán amiatt releváns, hogy az első vízadó rétegre – talajvízre – telepített, vagy mélyebb rétegre van telepítve, hogy az előbbi esetben (talajvízre telepített vízilétesítmény) esetén a vízgazdálkodási hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja (engedélyezi), egyéb esetekben a vízgazdálkodási jogkor gyakorlója (engedélyező) a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 24. § (1) bekezdése határozza meg, hogy mely esetben, milyen feltételek együttes fennállása esetén a település önkormányzat jegyzője az engedélyező hatóság, (amennyiben a feltételek együttesen nem állnak fenn, akkor az engedélyező hatóság minden esetben a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóság):

„A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

  1. a)olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3 /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;”.

A Kormányrendelet 24. § (10) bekezdése az alábbiak szerint definiálja a házi vízigényt:

„(10) E § alkalmazásában házi ivóvízigény: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.”

A vízjogi fennmaradási engedélyeztetési eljárás az építtető/tulajdonos kérelmére indul. A kérelem elbírálása során a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (nem csupán a kútnak a bejelentéséről van szó!). Ennél fogva a kérelemhez csatolni kell többek között a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt is (lsd. Kormányrendelet 15. § (3) bekezdés). A tervdokumentációt szaktervező készítheti el. Ivóvíz minőségének igazolására szükség van (akkreditált laboratórium által kiállított) ivóvízvizsgálati jelentésre is.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a kutak megszüntetése (eltömedékelése) is terv és engedély köteles, az engedély nélküli illetve a szakszerűtlen tömedékelés vízgazdálkodási bírságot vonhat maga után.

Amennyiben a feltételek ismeretében fennmaradási engedélyezési kérelem benyújtása mellett dönt, az adatlap megtalálható jelen tájékoztatóval azonos weboldalon. Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tarpa 2018. november 8.

Vassné Szűcs Róza sk.

                                                                                                                                                 jegyző

Melléklet: BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztatója, mely további információkat nyújt a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített víz kivételt biztosító vízilétesítmények, vízjogi fennmaradási, engedélyezési eljárásáról.

 

Kérelem letöltése:

http://gulacskozseg.hu/onkormanyzatunk/dokumentumok/category/31-2018

Választás 2018

Frissítve!

A választás végeredménye:
részvételi arány 67,64 %

Dr. Tilki Attila 72.55 %
Fidesz-KDNP 72.39 %

 

2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását a köztársasági elnök úr.

Dr. Tárnok Árpád háziorvos rendelési ideje

Elindult megújult honlapunk

Örömmel tudatjuk minden kedves látogatóval, hogy elindult megújult honlapunk.

Polgármesteri hivatal

Cím: 4842 Gulács, Rákóczi út 12.

Telefonszám: + 36 45 708 632

Email: polgarmesterihivatalgulacs [kukac] gmail.com

Kövess Minket!